sympl logo
sympl logo

Privacy & terms


sympl NV: Privacy Verklaring / Terms of Use / Algemene Voorwaarden

PRIVACY VERKLARING PLATFORM EN WEBSITE B2C (kandidaten, sollicitanten, werknemers,...)

PRIVACY VERKLARING PLATFORM EN WEBSITE B2B (klanten, prospects, werkgevers,...) via deze link.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ, PLATE-FORME ET SITE WEB B2C (candidats, postulants, employés,...) par ce lien.

1. Privacy Verklaring Platform en Website

Deze privacy verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op het interactief rekruteringsplatform het “Platform”) en de website www.sympl.be (de “Website”), eigendom van en uitgebaat door:

Sympl NV
Broederminstraat 36D
2018 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer: 0644.814.329
hierna “sympl”, “wij” of “ons”

Sympl vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil jou – als gebruiker van haar Platform en Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met jouw Persoonsgegevens en jouw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Jouw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en jouw privacy worden beschermd door sympl in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen jouw rechten beschreven, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Door ons Platform en onze Website te gebruiken en jouw Persoonsgegevens mee te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop sympl jouw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2. Wie Verwerkt jouw Persoonsgegevens?

Sympl is verantwoordelijk voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens die je via het Platform of de Website doorgeeft.

Sympl heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangesteld bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de Verwerking van jouw Persoonsgegevens:

Sympl NV
t.a.v. Data Protection Officer
Broederminstraat 36D
B-2018 Antwerpen
E-mail: [email protected]
Tel.: 03-294.73.59

3. Welke gegevens worden verzameld en Verwerkt?

Sympl Verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die je gebruikt op het Platform of op de Website. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG. De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door sympl Verwerkt:

4. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

Het doel en de grondslag van de Verwerking van jouw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vind je een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij Verwerken.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor sympl belangrijk is om op basis van die informatie haar Platform en Website aan te passen en te verbeteren en ten aanzien van informatie verzameld op social media (en het internet in het algemeen) en persoonlijke kenmerken om de dienstverlening in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verder te personaliseren. Het gegeven dat sympl deze informatie Verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die je geeft is steeds vrij en je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft evenwel in geen enkel geval invloed op de Verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot Verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de Verwerking.

De Verwerking van bovengenoemde Persoonsgegevens door sympl en andere informatie die je vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. In het geval dat je weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal sympl haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van het Platform en/of de Website en het aanbieden van haar diensten via het Platform en/of de Website) niet kunnen nakomen en kan je geen gebruik maken van het Platform en/of de Website.

In het geval dat je ook niet-verplichte informatie invult op het Platform en/of de Website, zal sympl deze Persoonsgegevens ook Verwerken op grond van jouw verleende toestemming voor het verbeteren van het gebruik van het Platform en/of de Website.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en sympl is te allen tijde gerechtigd om jouw Persoonsgegevens te Verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt sympl jou zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring overeenkomstig artikel 9 kan zo een verwittiging uitmaken.

5. Direct marketing en profilering

Sympl zal jouw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Op die manier kan sympl jou op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events edm. Je geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar je kan te allen tijde bezwaar maken tegen de Verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Profilering zal enkel plaatsvinden in het kader van dienstverlening van sympl en met het oog op direct marketing (nl. rekrutering).

Je hebt wat betreft deze direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected].

6. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Sympl ontvangt bepaalde van jouw Persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer:

Sympl ontvangt bepaalde van jouw Persoonsgegevens van derde partijen, bijvoorbeeld:

Sympl zal steeds op minimale wijze jouw Persoonsgegevens delen. Om echter jouw vraag of actie op het Platform en/of de Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat sympl Persoonsgegevens deelt met derden. Je geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om jouw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring.

Verwerkers en subverwerkers van sympl handelen onder verantwoordelijkheid van sympl. Indien sympl beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de Verwerking van jouw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen jouw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden om/voor:

Sympl verkoopt jouw Persoonsgegevens niet aan commerciële partners, maar deelt jouw Persoonsgegevens aan potentiële werkgevers in het kader van aanwerving. Zo zenden we gemonteerde versies van video interviews naar klanten en potentiele klanten van sympl (d.i. potentiële werkgevers).

Wanneer je via ons Platform en/of de Website zou worden doorverwezen naar een ander(e) website, platform of applicatie, moet je rekening houden met de voorwaarden die voor die website, dat platform of die applicatie van toepassing zijn.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft sympl jouw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat sympl – via haar (sub)verwerkers – jouw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt sympl er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

Niettegenstaande het voorgaande, je erkent uitdrukkelijk dat indien je aangeeft geïnteresseerd te zijn in een internationale carrière (met inbegrip van vacatures in landen buiten de EER), het voor sympl noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en sympl dus het recht heeft, om jouw Persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de EER.

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Sympl hanteert de volgende bewaringstermijnen van jouw Persoonsgegevens:

Sympl bewaart jouw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij sympl worden opgevraagd.

9. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Sympl heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om jouw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Sympl zorgt voor beveiliging van onder meer haar back office. Sympl gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices binnen de sector om jouw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden. Sympl doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van sympl dient jou er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van jouw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan sympl verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

10. Wat zijn mijn rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heb je het recht:

 1. op een bevestiging van sympl of jouw Persoonsgegevens al dan niet worden Verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Verwerkt worden;
 2. op verbetering door sympl, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om jouw Persoonsgegevens te laten wissen door sympl;
 4. om jouw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van sympl de beperking van de Verwerking van jouw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om jouw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van jouw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Je kan deze rechten uitoefenen door je verzoek te richten aan Sympl NV, t.a.v. Data Protection Officer, Hendrik Placestraat 28, B-1702 Dilbeek, [email protected] en 03-294.73.59, tezamen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart (het rijksregisternummer mag niet zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de Verwerking van jouw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

11. Wijzigingen aan deze Verklaring

Sympl kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op het Platform en/of de Website gepubliceerd, zodat je te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die sympl verzamelt, hoe sympl deze informatie gebruikt en op welke manier sympl deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op het Platform en/of de Website en zullen, indien noodzakelijk, ter goedkeuring worden voorgelegd.

12. Toestemming tot vrijgave

Je erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan sympl om jouw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien sympl te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot het Platform en/of de Website;
 2. de algemene voorwaarden van sympl af te dwingen;
 3. te reageren op schadevorderingen tegen sympl naar aanleiding van jouw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van sympl, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Sympl mag jouw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien sympl dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien sympl redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit sympl of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13. Aansprakelijkheid

Sympl is niet aansprakelijk indien derden jouw Persoonsgegevens onrechtmatig Verwerken of gebruiken indien sympl deze Persoonsgegevens rechtmatig aan de betrokken derde verschafte.

Sympl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig Verwerken of gebruiken van Persoonsgegevens door een derde.

Sympl is alleszins slechts aansprakelijk voor de schade die door een Verwerking is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de verplichtingen onder de AVG. Sympl is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzonder, incidentele, indirecte of gevolgschade.

14. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel, Nederlandstalige afdeling, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

15. Contact?

Indien je vragen of opmerkingen heb over de Verwerking van jouw Persoonsgegevens door sympl, jouw gegevens wil laten verwijderen, of eenklacht heeft met betrekking tot de Verwerking van jouw Persoonsgegevens kan je terecht bij Sympl NV, t.a.v. Data Protection Officer, Broederminstraat 36D, 2018 Antwerpen, [email protected] en 03-294.73.59

sympl NV – Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel

sympl NV onderschrijft de “Rechten & Plichten van de werknemers en werkzoekenden” van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel.

sympl NV – Terms of Use

Deze website is eigendom van Sympl NV

Contactgegevens
Sympl NV
Broederminstraat 36D
2018 Antwerpen

Adres maatschappelijke zetel
Sympl NV
Broederminstraat 36D
2018 Antwerpen
BE 0644.814.329
E-mail: [email protected]

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sympl NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sympl NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Sympl NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sympl NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via een email naar [email protected]

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sympl NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sympl NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Sympl NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden sympl

(laatst gewijzigd in September 2018)

Recruitment as a Service

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle (i) overeenkomsten aangegaan, (ii) diensten geleverd en (iii) kandidaten aangeleverd door sympl NV, met kantoren te Broederminstraat 36D, 2018 Antwerpen, België en ondernemingsnummer 0644.814.329 in het kader van haar RaaS (Recruitment as a Service) activiteiten (hierna “RaaS”).

1.2. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan aanvaard, en aldus prevaleren steeds deze Algemene Voorwaarden. Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, vinden geen toepassing behoudens schriftelijke en expliciete aanvaarding van RaaS.

2. Opdracht

2.1. RaaS handelt als dienstverlener, op verzoek en wil aan elke persoon die haar diensten vraagt (de “Klant”) één of meerdere personen (de “Leads”) aanleveren door het opzetten van gesponsorde campagnes of profile agent (de “Diensten”). De Klant moet RaaS daarvoor op tijd alle informatie bezorgen die RaaS nodig heeft om haar Diensten naar behoren uit te voeren. Eventueel bijkomstige verbintenissen die op RaaS en de Klant rusten worden uiteengezet in het commercieel voorstel tussen RaaS en de Klant (het “Commercieel Voorstel”).

2.2. In geval RaaS uit eigen initiatief aan de Klant een Lead voorstelt en de Klant bevestigt, al dan niet per e-mail, bijkomende informatie over de Lead te willen ontvangen, wordt deze bevestiging als een expliciete aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden beschouwd.

2.3. Een Lead wordt als geregistreerd beschouwd zodra de Lead zijn/haar CV heeft doorgestuurd en/of de vragenlijst heeft ingevuld op de vacature pagina en zijn/haar gegevens zichtbaar zijn in de software van RaaS.

2.4. De Klant dient binnen de twee (2) werkdagen na iedere registratie RaaS te informeren (i) ofwel te willen verder gaan met de betreffende Lead, dan wel (ii) de betreffende Lead te willen afwijzen door de status van de betreffende Lead op “end procedure” te zetten. Bij uitblijven van enige actie van de Klant binnen twee (2) werkdagen na registratie van de Lead in de software van RaaS, wordt de status van de Lead automatisch op “on target” gezet. Indien de Klant de status van een Lead op “end procedure” heeft gezet, mag de Klant deze Lead niet langer contacteren.

2.5. Indien de Klant reeds contact heeft gehad met een Lead die op “end procedure” werd gezet in de drie (3) maanden voorgaand aan de registratie van de desbetreffende Lead, dient de Klant RaaS hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de twee (2) werkdagen na registratie van deze Lead in de software van RaaS met voldoende onderliggende stavingstukken. Indien de Klant dit niet doet en de desbetreffende Lead binnen twaalf (12) maanden nadat de Lead werd geregistreerd in de software van RaaS, wordt gecontacteerd of deels of voltijds wordt aangenomen door de Klant of door een derde via de Klant (ongeacht of de Lead wordt aangeworven als zelfstandige, bediende of onder eender welke andere vorm van tewerkstelling) zal de Klant de vergoeding zoals uiteengezet in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden aan RaaS dienen te betalen.

2.6. De Klant moet de geregistreerde Lead en de geleverde informatie correct en met zorg behandelen, met in het bijzonder wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bestrijding van discriminatie.

2.7. De Klant erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat de Klant volledig zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de persoonsgegevens met betrekking tot een Lead. In het bijzonder erkent en bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat wanneer de Klant de gegevens van een Lead gebruikt voor haar eigen dienstverlening binnen de recruiting sector, dit volledig binnen haar eigen verantwoordelijkheid valt.

2.8. De Klant verbindt zich er toe de Leads op een redelijke manier te beoordelen. Indien het aantal “on target” Leads in het kader van een opdracht lager is dan 1/10 ratio wordt de Klant geacht de Leads niet op een redelijke wijze te hebben beoordeeld.

3. Exclusiviteit

3.1. Enkel indien in het Commercieel Voorstel bepaald, wordt de opdracht exclusief toevertrouwd aan RaaS voor de periode bepaald in het Commercieel Voorstel. De Klant mag geen andere partijen inschakelen voor het aanwerven van Leads en ook zelf geen Leads rechtstreeks benaderen en/of aanwerven.

3.2. Indien de Klant toch een potentiële Lead zou ontmoeten, geeft de Klant de contactgegevens door aan RaaS, zodat RaaS haar verplichtingen in het kader van de opdracht kan vervullen. Dezelfde procedure wordt gevolgd wanneer Leads zich spontaan melden bij de Klant.

4. Vergoeding

4.1. Tenzij anders bepaald in het Commercieel Voorstel, wordt de vergoeding aan RaaS voor het leveren van de Diensten berekend op basis van de volgende parameters:

4.2. RaaS zal naar beste vermogen Leads aanleveren. Ook indien er geen vijf (5) Leads als “on target” worden beschouwd in het kader van een opdracht, blijft de Klant het vaste bedrag per campagne/vacature aan RaaS verschuldigd.

4.3. Indien een Lead, die op “end procedure” werd gezet door de Klant, binnen twaalf (12) maanden nadat de Lead werd geregistreerd in de software van RaaS, wordt gecontacteerd of deels of voltijds wordt aangenomen door de Klant of door een derde via de Klant (ongeacht of de Lead wordt aangeworven als zelfstandige, bediende of onder eender welke andere vorm van tewerkstelling) is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan RaaS ten belope van [2.000] EUR (tenzij anders bepaald in het Commercieel Voorstel).

4.4. Het Commercieel Voorstel bepaalt de details van de vergoeding.

4.5. Alle vergoedingen en kosten zijn steeds exclusief btw en eventuele bijkomende kosten. Commerciële Voorstellen zijn geldig gedurende telkens dertig (30) kalenderdagen na datum van het Commercieel Voorstel.

4.6. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht, op vraag van de Klant, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd of wanneer het profiel van de Lead zou worden gewijzigd, zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De facturen van RaaS zijn betaalbaar met een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1,5 % per maand verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van de verschuldigde sommen met een minimum van 150 EUR per niet-betaalde factuur en dit onverminderd eventuele ander wettelijke en/of invorderingskosten.

5.2. De Klant erkent en bevestigt nooit enige betaling van de vergoeding van RaaS rechtstreeks aan de Lead te betalen.

5.3. Indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele voorwaarden niet nakomt, alsmede in het geval van wanbetaling, worden alle facturen van RaaS onmiddellijk opeisbaar en heeft RaaS het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten met de Klant te ontbinden. De Klant zal RaaS integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen en schade die RaaS in dit geval zou kunnen lijden.

5.4. Alle klachten betreffende facturen moeten RaaS binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is RaaS enkel aan een middelenverbintenissen gebonden.

6.2. RaaS is op geen enkele manier partij bij de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen de Klant en de Lead. RaaS kan dan ook op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of het nalaten van de Lead. Bovendien kan RaaS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele inschattingsfout wat betreft (i) de referenties en de bijzondere kwalificaties, capaciteiten, persoonlijkheid en ervaring van de Lead, (ii) de verschillende wettelijke en medische vereisten waaraan de Lead moet voldoen om zijn functie uit te oefenen, of (iii) eender ander gevolg dat is ontstaan omdat de Lead verkeerde of foutieve informatie heeft gebruikt.

6.3. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving is RaaS in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte, economische of gevolgschade of verlies, met inbegrip van zonder beperkt te zijn tot, winstderving, reputatieschade, verlies van omzet of contracten en verlies van zakelijke opportuniteiten die voortvloeit uit haar relaties met de Klant.

6.4. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving is de totale aansprakelijkheid van RaaS die voortvloeit uit haar relaties met elke Klant uitdrukkelijk beperkt tot de vergoeding die de Klant daadwerkelijk voor de betrokken Lead betaald heeft. Bij gebreke aan effectieve vergoeding is de aansprakelijkheid van RaaS beperkt tot een vast bedrag van tweeduizend EUR (€ 2.000). Hierbij is niet van belang of de handeling of nalatigheid toe te schrijven is aan RaaS, haar medewerkers, dan wel haar onderaannemers. Evenmin is het van belang of het contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad dan wel risicoaansprakelijkheid betreft.

6.5. De Klant verbindt zich ertoe zich voldoende te verzekeren teneinde, in voorkomend geval, RaaS, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners, onderaannemers en/of andere derden schadeloos te stellen voor elke schade, klacht of eis die een derde (zoals de Lead of zijn vorige werkgever) opwerpt als gevolg van de relatie tussen de Lead en de Klant of tussen RaaS en de Klant. Deze verzekering dient eveneens binnen een redelijke limiet de vergoedingen en gerechtskosten die eventueel verschuldigd zijn te dekken.

7. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

7.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke of gevoelige aard zijn.

7.2. De Klant erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat gegevens van een Lead die RaaS aan de Klant ter beschikking stelt vertrouwelijk moeten worden behandeld en niet aan derden mogen worden doorgegeven. In geval van inbreuk op dit artikel door de Klant, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan RaaS van ten minste twintig duizend EUR (€ 20.000), behoudens wanneer RaaS kan bewijzen grotere schade te hebben geleden. Niettegenstaande hetgeen bepaald wordt in dit artikel is het de Klant toegelaten om gegevens van de Lead te delen met derden in het kader van haar eigen rekruteringsopdrachten.

7.3. De partijen bevestigen en erkennen dat in het kader van alle opdrachten en Commerciële Voorstellen onder deze Algemene Voorwaarden persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Bij de verwerking van deze persoonsgegevens verbindt iedere partij zich ertoe om alle verplichtingen na te leven zoals voorzien onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de toepasselijke uitvoeringswetgeving en alle andere regelgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

8. Intellectuele eigendom

De Klant erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door RaaS geleverde werken, documenten en informatie (met inbegrip van de sollicitatievideo’s) de uitsluitende eigendom van RaaS blijven en als vertrouwelijke informatie moeten worden beschouwd.

9. Video’s

9.1. Indien en voor zover RaaS video’s creëert in het kader van de opdracht voor de Klant, is RaaS te allen tijde houder van alle (intellectuele) eigendomsrechten (in haar meest volledige omvang) met betrekking tot de video(‘s). De Klant doet uitdrukkelijk afstand van alle eventuele (intellectuele) eigendomsrechten die zij kan hebben ten aanzien van deze video(‘s). De Klant erkent bovendien dat RaaS te allen tijde het recht heeft deze video(‘s) vrij te gebruiken en de doeleinden van dergelijk gebruik vrij te bepalen, met inbegrip van zonder beperkt te zijn tot, het gebruik van de video(‘s) op sociale media en voor marketing doeleinden. De Klant erkent geen enkel recht te hebben om de video(‘s) te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van RaaS.

9.2. De Klant maakt zich sterk en garandeert dat de betrokkenen die geïdentificeerd kunnen worden in deze video(’s) (i) expliciet toestemming hebben gegeven voor het maken van deze video(’s) en voor het vrij reproduceren van deze video(’s) in het kader van de opdracht van de Klant met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot, het gebruik van de video’s op sociale media en voor marketingdoeleinden en (ii) geen rechten zullen uitoefenen ten aanzien van RaaS in het kader van zijn of haar recht op afbeelding.

De Klant garandeert dat (i) de Klant het recht heeft om alle materiaal ter beschikking te stellen aan RaaS voor het gebruik van dit materiaal in haar video’s, op haar website en elk ander gebruik overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en (ii) dat het gebruik van het materiaal door RaaS geen rechten van derde partijen schendt. Indien dit toch de rechten van derde partijen zou schenden, zal Klant RaaS volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen van derde partijen in dit kader.

10. Publiciteit

10.1. RaaS heeft het recht de Klant intern en in het openbaar te vermelden of te identificeren in alle reclame- of publiciteitsberichten of promotie- of marketingmateriaal, inclusief op haar websites, zonder dat de Klant ongunstig wordt behandeld. RaaS heeft het recht om publiciteit te maken met betrekking tot het soort diensten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben.

10.2. RaaS mag de handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen van de Klant gebruiken voor zover nodig met als enig doel het promoten en op de markt brengen van het soort diensten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, overeenkomstig de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

11. Verbod op niet-afwerving

De Klant mag tijdens de duur van de opdracht zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en gedurende twaalf (12) maanden na de indiensttreding van een Lead, niet rechtstreeks of onrechtstreeks (proberen) een medewerker van RaaS aan (te) nemen. In geval van inbreuk op dit artikel, is de Klant per betrokken medewerker een schadevergoeding verschuldigd aan RaaS van tenminste vijfentwintig duizend EUR (€ 25.000), behoudens wanneer RaaS kan bewijzen grotere schade te hebben geleden.

12. Audit

De Klant kent RaaS een auditrecht toe om, na redelijke voorafgaande kennisgeving en tijdens werkuren, na te gaan of de Klant deze Algemene Voorwaarden naleeft. Dit recht wordt toegekend voor een periode van twee (2) jaar na datum van de registratie van iedere Lead in de software van RaaS.

13. Algemeen

13.1. RaaS handelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor bemiddelingsactiviteiten op de arbeidsmarkt en respecteert de toepasselijke gedragscodes.

13.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen RaaS en de Klant met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Diensten. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle vroegere afspraken, regelingen en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, die werden gesloten tussen RaaS en de Klant met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Diensten.

13.3. Indien een van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van (de overige bepalingen van) de Algemene Voorwaarden en worden deze bepalingen herleid tot het maximum toelaatbare onder de toepassing van de dwingende wetsbepalingen ter zake.

13.4. Indien een partij geen beroep heeft gedaan op een bepaald recht of een recht tijdelijk niet heeft uitgeoefend, is dit geen afstand van recht van deze partij, behoudens indien schriftelijk expliciet overeengekomen.

13.5. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden zouden voortvloeien behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, voor zover deze geschillen niet in der minne tussen de partijen geregeld kunnen worden.